Ngày 06/3/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 217/UBND-KGVX về việc quy định việc quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang, ...